Odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot oraz za odmowę przyjęcia na pokład

Coraz więcej osób korzysta ze środków lokomocji jakimi są samoloty. Cenimy sobie oferowany przez nie komfort i możliwość szybkiego przemieszczania się. Niestety i ta forma transportu nie jest pozbawiona wad, a pasażerów mogą spotkać niemiłe niespodzianki takie jak: opóźnienia i odwołanie lotów oraz odmowa przyjęcia na pokład. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń, klienci mogą domagać się od linii lotniczych rekompensaty. Jej wysokość zależna jest od długości trasy i waha się w granicach od 250 do 600 euro. Prawa pasażerów Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. Zgodnie z przepisami podróżującemu przysługuje odszkodowanie za odwołany lot , jeśli został o tym zbyt późno powiadomiony, w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed planowaną datą wylotu lub w innych przypadkach szczegółowo określonych w Rozporządzeniu. Również wtedy, gdy zaoferowano mu zastępcze połączenie, ale znacznie odbiegające od pierwotnego. Podróżujący ma także prawo do odszkodowanie za opóźniony lot, jeśli opóźnienie wyniosło: 2 i więcej godzin w przypadku lotów do 1500 km, 3 i więcej godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km oraz 4 i więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów. Ponadto w obu przypadkach poszkodowany może odstąpić od umowy z przewoźnikiem i otrzymać zwrot kosztu biletu. Rekompensata nie przysługuje, gdy w/w problemy są konsekwencją wystąpienia nieprzewidzianych „nadzwyczajnych okoliczności”. Zalicza się do nich między innymi: złe warunki pogodowe, strajk pracowników obsługi lotniska oraz „zawirowania” polityczne w danym kraju.

Dość często zdarza się, że pasażer nie zostaje wpuszczony na pokład samolotu, mimo posiadania wszystkich niezbędnych i wymaganych dokumentów. Najczęstszą tego przyczyną są tzw. nadwyżki biletów (tzw. overbooking). Przewoźnik w tej sytuacji powinien wynegocjować ze swoim klientem warunki rezygnacji z lotu, zaoferować określone korzyści i przedstawić alternatywne rozwiązanie, a także udzielić pasażerowi pomocy na warunkach określonych w Rozporządzeniu. Poza tym w określonych przypadkach pasażer może ubiegać się o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład samolotu.

Korzystający z usług linii lotniczych powinni wiedzieć, że w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji, mają one obowiązek zapewnić im opiekę. Muszą zagwarantować bezpłatne posiłki i napoje, w razie potrzeby nocleg, możliwość telefonowania oraz przejazdu na trasie hotel-lotnisko. W przeciwnym razie pasażerowie będą mogli do reklamacji załączyć rachunki poniesionych przez siebie dodatkowych kosztów i domagać się ich zwrotu.

Linie lotnicze niechętnie wypłacają odszkodowania. Przeważnie klienci dochodzący rekompensaty na drodze polubownej spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania przez linie lotnicze. Przyczyną tego są niejasne i mało precyzyjne przepisy. Pozwalają one na dużą dowolność w interpretacji sytuacji wyłączających odpowiedzialność linii lotniczych, co przewoźnicy bardzo chętnie wykorzystują. Zaistniałe problemy przeważnie tłumaczą okolicznościami nadzwyczajnymi, jednak wbrew ich twierdzeniom nie wszystkie przypadki są kwalifikowane jako wyłączające odpowiedzialność.

Odszkodowanie przysługuje pasażerowi niezależnie od tego, czy odbywał lot prywatnie czy też służbowo.

Nasza firma oferuje kompleksową pomoc w ubieganiu się o odszkodowania za odwołany i opóźniony lot oraz odmowę przyjęcia na pokład. Działamy szybko i skutecznie. Posiadamy fachową wiedzę z zakresu prawa odszkodowawczego oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Każdy przypadek wnikliwie analizujemy i rozpatrujemy pod kątem zasadności roszczeń Na podstawie tego decydujemy, czy klientowi przysługuje prawo do rekompensaty. Pomagamy przejść przez całą żmudną procedurę reklamacyjną. W pierwszym etapie sporządzamy stosowną dokumentację, którą kierujemy bezpośrednio do przewoźnika. W przypadku braku ustosunkowania się do niej w ciągu 30 dni lub gdy decyzja nie satysfakcjonuje klienta, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Opłaty za świadczone przez nas usługi są ustalane indywidualnie.